"Prevalski lakes"
Mountain path (Green markings)
Mountain path climb
Saddle "Prevala"
Cirque "Chaira"
Mountain path (Green markings)
"Bashliitza river"
Area "Bashliitza"
"Atmegdanska river"
Mountain path (Green markings)
Bridge of "Bashliitza river"
"Mosgovitza river"
Forest track
Forest track
Forest road
Fork towards "Turichka church"
Area "Popina laka"